เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ CTI-Thailand สำหรับผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร

มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2564

เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท CTI-Thailand (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ CTI-Thailand กับผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “คำ” และ “ข้อความ” ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง “CTI-Thailand” หมายถึง บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ CTI-Thailand “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศรับสมัครงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งใด ๆ รวมถึงการโฆษณาในรูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน CTI-Thailand “ข้อมูล” หมายถึง ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน “ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้บริการ CTI-Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ CTI-Thailand และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ CTI-Thailand “ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้ที่ยื่นสมัครงานตามตำแหน่งที่ปรากฏหรือโฆษณาบน CTI-Thailand “ผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวมถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายชนิดอื่น ๆ ที่สมัครสมาชิกกับ CTI-Thailand “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง อีเมลที่ผู้หางานกำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ CTI-Thailand “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสที่ผู้หางานกำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ CTI-Thailand “บริการ” หมายถึง บริการที่นำเสนอบน CTI-Thailand รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ ผู้หางาน และ/หรือ บุคคลทั่วไป โดยมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย “ประวัติ CTI-Thailand” หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้หางาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ถูกจัดทำโดยผู้หางาน ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบ CTI-Thailand โดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูล “ใบสมัคร” หมายถึง ใบสมัครที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำขึ้นตามตำแหน่งงานที่ปรากฏหรือโฆษณาบน CTI-Thailand

การตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้นี้จะมีผลผูกพันต่อผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครซึ่งใช้บริการของ CTI-Thailand ทันทีที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงด้วยดีโดยตลอดแล้ว และตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ก่อนเริ่มต้นใช้บริการ ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทุกรายจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้หากมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการ ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเพิ่มเติมนั้นด้วย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้หางานตกลงจะรักษาไว้ซึ่งความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ CTI-Thailand ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) หรือหากมีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ผู้หางานยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางานให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้หางานเอง และมีผลผูกพันต่อผู้หางาน โดยผู้หางานไม่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารใด ๆ เพื่อความปลอดภัย หากผู้หางานทราบว่ามีบุคคลภายนอกรับรู้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางาน บริษัทแนะนำให้ผู้หางานเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางาน

ขอบเขตการให้บริการ

เพื่อความปลอดภัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเป็นการล่วงหน้า บริษัทแนะนำให้ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยการส่งอีเมล หรือแจ้งผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยวิธีประกาศในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ CTI-Thailand ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ CTI-Thailand บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูล เนื้อหา และบริการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ CTI-Thailand หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการ CTI-Thailand การเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หากได้ดูแลตามสมควรหรือตามพฤติการณ์แล้ว ผู้หางานตกลงและยินยอมมอบข้อมูลในรูปแบบและประเภทต่าง ๆ ตามแต่ที่บริษัทร้องขอเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือข้อบกพร่องในการให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ผู้หางานตกลงและยอมรับว่าบัญชีผู้ใช้งานมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้หางานไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ และบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีผู้ใช้งานจากผู้หางานได้ อีกทั้งธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยบัญชีผู้ใช้งานนั้นให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้หางานเองและมีผลผูกพันต่อผู้หางานเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อ CTI-Thailand และ/หรือ บริษัทเอง ให้ผู้หางานผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ CTI-Thailand บริษัทจะไม่ผูกพันต่อการให้บริการจนกว่าผู้หางานจะส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่บริษัท ประวัติผู้สมัคร ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ หากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำการบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้กับ CTI-Thailand การบริการเก็บรักษาประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ และส่งให้แก่ผู้ประกอบการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประกอบการ บริษัทมีหน้าที่เพียงแต่ส่งมอบประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานเท่านั้น ผู้ประกอบการสามารถค้นหาประวัติ CTI-Thailand ได้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันถึงจำนวนประวัติ CTI-Thailand ขั้นต่ำที่จะถูกค้นหา หรือส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละวัน ผู้ประกอบการอาจส่งต่อประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจแจ้งให้ผู้หางานทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมของประวัติ CTI-Thailand ที่ผู้หางานฝากไว้กับ CTI-Thailand บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ หรือ ยกเลิก รวมทั้งนำออกจากระบบ ของประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ CTI-Thailand บริษัทอาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไขข้อมูล ประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง บริษัทสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่เห็นสมควรได้โดยมิต้องบอกกล่าว

ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่า

ประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ CTI-Thailand เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าว ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ ตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ CTI-Thailand นั้น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบริษัทหรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลอื่น หากพบว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ CTI-Thailand มีความผิดพลาดหรือไม่ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับการใช้บริการตามดุลพินิจของบริษัท โดยมิต้องบอกกล่าว ประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ CTI-Thailand หากมี ชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลหรือเอกสารของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการสมัครงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ในการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้ บริษัทจะเก็บประวัติ CTI-Thailand หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้จนกว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีความประสงค์จะลบข้อมูลออกจากระบบการสมัครงาน

วิธีการสมัครงานผ่าน CTI-Thailand มีด้วยกัน 4 วิธี คือ

สมัครโดยการฝากประวัติกับ CTI-Thailand ผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกของ CTI-Thailand และสร้างประวัติฝากไว้กับ CTI-Thailand สมัครโดยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการอัปโหลดไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ สมัครโดยผ่านทางอีเมลผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางอีเมลที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานบน CTI-Thailand สมัครโดยการกรอกประวัติแบบย่อผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการระบุประวัติแบบย่อในฟอร์ม อีกทั้งยังสามารถแนบเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ได้ ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้อ่านและทำความเข้าใจคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งงานใด ๆ ที่ประกาศหรือโฆษณาหรือปรากฏบน CTI-Thailand ด้วยดีโดยตลอดแล้ว ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครรับรองและยืนยันว่าตนมีคุณสมบัติ และทักษะตามที่ประกาศหรือโฆษณา